اهداف و چشم انداز

کارکرد هنری زبان که پایگاه تفکر و اندیشه است، به ارتقاء و تعمیق زبان می‌انجامد. آن‌گاه که عناصر هنری با زبان در هم می‌آمیزد، زبان ادبی شکل می‌گیرد. این عناصر به شکل‌های گوناگون در زبان نمود می‌یابند و تأثیرگذاری آن را ارتقاء می‌بخشند. ابزار و سنجه‌هایی که معرّف زبان ادبی باشند و کاربرد و کارکرد آن را تبیین کنند از طریق متون ادبی شناخته می‌شوند.

هدف عمدۀ پژوهش‌‌‌نامة زبان ادبی فراهم نمودن محیطی فکری و علمی برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی است تا آخرین یافته‌های خود را دربارۀ زبان ادبی به اشتراک و بحث بگذارند. امید است انتشار این نشریه معرفی زبان ادبی و پژوهش‌های وابسته بدان را در ایران و جهان ارتقاء بخشد و راه‌کارهایی برای مسائل نظری و عملی این رشته ارائه دهد.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه‌های زیر را به چاپ می‌رساند:

  • چیستی، اصول و مبانی زبان ادبی
  • نقد و نظریه‌های زبان ادبی
  • معیارهای زبان ادبی
  • ویژگی‌های زبان‌شناختی زبان ادبی
  • مطالعات تطبیقی زبان ادبی 
  • سبک‌شناسی زبان ادبی
  • ادبیات تطبیقی
  • ادبیات عامه
  • ترجمه
  • زیبایی‌شناختی

به‌منظور دسترسی سهل و سریع‌تر پژوهشگران و مراکز کتابخانه‌ای و تحقیقاتی به آخرین یافته‌های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازۀ دسترسی آزاد به مقالات را به خوانندگان می‌دهد و از پایگاه‌های اطلاعاتی مگیران (magiran) و نورمگز (noormags) برای ایجاد نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه‌ها و افراد بهره می‌برد. این نظام بایگانی به مسئولان کتابخانه‌ها اجازه می‌دهد که امکان گردآورری کامل مقالات را دراختیار داشته باشند.