اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عباسعلی وفایی

استاد،گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

a_a_vafaieyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمود بشیری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

zrpbashiri2001yahoo.com

مدیر مسئول

محمدامیر جلالی

زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

m.jalaliatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

اسماعیل تاج‌بخش

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

e.taj37yahoo.com

سهیلا صلاحی‌مقدم

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات، زبانها و تاریخ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

smoghaddamalzahra.ac.ir

علیرضا نبی‌لو

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، قم، ایران

www.nabiloo.com
anabiloqom.ac.ir

مهین‌ناز میردهقان فراشاه

زبانشناسی دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

mahinnaz.mirdehghangmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

الکساندر ایوانویچ پولیشوک

زبانشناسی، زبانهای شرقی استاد تمام زبانهای شرقی، دانشکدۀ زبانهای خارجی، دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو، مسکو، روسیه

polyshuk20mail.ru

چن تونگ

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان فارسی، دانشکده زبانهای آسیایی و آفریقایی، دانشگاه مطالعات بین الملل شانگهای، شانگهای، چین

chengt208hotmail.com

اعضای هیات تحریریه

رضامراد صحرایی

زبانشناسی همگانی گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

sahraeiatu.ac.ir
0000-0001-9953-0789

علیرضا شعبانلو

زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

a.shabanluihcs.ac

محمد بهنامفر

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

mbehnamfarbirjand.ac.ir