اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عباسعلی وفایی

استاد،گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

a_a_vafaieyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد، گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

a-esmailpoursbu.ac.ir

محمود بشیری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

zrpbashiri2001yahoo.com

مدیر مسئول

محمدامیر جلالی

زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

m.jalaliatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

اسماعیل تاج‌بخش

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

e.taj37yahoo.com

غلامرضا مستعلی پارسا

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

mastali.parsagmail.com

حسن ذوالفقاری

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

zolfagarimodares.ac.ir

یحیی طالبیان

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ytalebiangmail.com

سهیلا صلاحی‌مقدم

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات، زبانها و تاریخ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

smoghaddamalzahra.ac.ir

علیرضا نبی‌لو

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، قم، ایران

www.nabiloo.com
anabiloqom.ac.ir

مهین‌ناز میردهقان فراشاه

زبانشناسی دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

mahinnaz.mirdehghangmail.com

ارسلان گلفام

زبانشناسی دانشیار ، گروه زبانشناسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

golfamarmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

الکساندر ایوانویچ پولیشوک

زبانشناسی، زبانهای شرقی استاد تمام زبانهای شرقی، دانشکدۀ زبانهای خارجی، دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو، مسکو، روسیه

polyshuk20mail.ru

چن تونگ

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان فارسی، دانشکده زبانهای آسیایی و آفریقایی، دانشگاه مطالعات بین الملل شانگهای، شانگهای، چین

chengt208hotmail.com